เสน่ห์ (Charm)

คุณสื่อได้มากกว่าที่คุณทำด้วยรอยยิ้ม
แววตาของคุณ
หรือร่องรอยที่คุณทิ้งไว้โดยไม่พูดอะไรสักคำ
ซึ่งเป็นนามธรรม เลียนแบบไม่ได้
การเปล่งประกายอย่างต่อเนื่องโดยที่คุณไม่รู้ตัว
และลบเลือน
ถ้าคุณได้รู้ 
ฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้เห็นได้สัมผัส 
เสน่ห์ของคุณ 
ท่วงทำนองของคุณ

- Jino Moreto
Back to Top